Αεροπορικό δίκαιο
1. Ακίνητα - Πολεοδομικό δίκαιο
3. Δίκαιο καταναλωτών

Διαπραγματευόμαστε την απόκτηση αεροσκαφών, τη μίσθωση αυτών και τις σχετικές συμφωνίες. Συντάσσουμε συμβάσεις και επιβλέπουμε την εκτέλεσή τους.

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλα τα θέματα σχετικά με τα ανωτέρω, επίσης συμβουλεύοντας πελάτες σε σχετικά θέματα του ελληνικού αεροπορικού δικαίου, εμπορικού, τραπεζικού, φορολογικού και εταιρικού δικαίου. Πραγματοποιούμε νηολογήσεις και απονηολογήσεις αεροσκαφών.