Ακίνητα – Πολεοδομικό δίκαιο
2. Διοικητικό δίκαιο
4. Επενδύσεις

Προετοιμάζουμε, συντάσσουμε και εκτελούμε συμβόλαια για κάθε είδους δικαιώματα επί ακινήτων. Προβαίνουμε σε πλήρη και αξιόπιστο έλεγχο τίτλων κάθε ενδιαφερόμενου ακινήτου και φροντίζουμε έγκαιρα να συμβουλεύσουμε τον εντολέα μας για τις προοπτικές και τα ζητήματα που προκύπτουν από την απόκτηση και πώληση τέτοιου είδους δικαιωμάτων. Συμβουλεύουμε επί όλων των ειδών εμπραγμάτων εξασφαλίσεων. Γνωρίζουμε σε βάθος το σύνολο της ελληνικής νομοθεσίας και της αγοράς ακινήτων, προσφέροντας πολύτιμη συνδρομή στους υποψήφιους επενδυτές. Μελετούμε τις δυνατότητες αξιοποιήσεως των ακινήτων και εστιάζουμε την προσοχή μας στους πιθανούς περιορισμούς που επιβάλλονται από την περιβαλλοντική και πολεοδομική νομοθεσία. Η παρουσία έμπειρης συμβολαιογράφου στην ομάδα μας εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση τη σύνταξη και κατάρτιση άρτιων συμβολαίων που εγγυώνται την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και την διασφάλιση των δικαιωμάτων των εντολέων μας.