Δίκαιο καταναλωτών
2. Αεροπορικό δίκαιο
4. Δικαστική πρακτική

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες και δικαστηριακή εκπροσώπηση σε ομαδικές και ατομικές αγωγές, ελαττωματικά προϊόντα, παραπλανητική και συγκριτική διαφήμιση, αθέμιτες και παράνομες συναλλακτικές πρακτικές, τραπεζικές συναλλαγές, δάνεια, πιστωτικές κάρτες, ινστιτούτα αδυνατίσματος και χρονομεριστικές μισθώσεις, με εξαιρετικά αποτελέσματα.