Δικαστική πρακτική
3. Δίκαιο καταναλωτών
5. Εμπορικό δίκαιο

Εκπροσωπούμε τους πελάτες μας ενώπιον των δικαστηρίων όλων των βαθμών για την δικαστική επιδίωξη των αξιώσεών τους και την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους. Η εταιρεία μας είναι μαχητική και αποτελεσματική στις δικαστηριακές διαδικασίες, αλλά ταυτόχρονα γνωρίζουμε πότε η διαπραγμάτευση και επίτευξη συμβιβασμού είναι καλύτερη από μία μακροχρόνια αντιδικία.