Διοικητικό δίκαιο
1. Φορολογικό δίκαιο
3. Ακίνητα - Πολεοδομικό δίκαιο

Η ομάδας μας διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση υποθέσεων διοικητικού δικαίου, ως αποτέλεσμα της μακράς ενασχόλησης και εξειδίκευσης στελεχών μας με το αντικείμενο. Γνωρίζοντας σε βάθος και έχοντας συχνά διαμορφώσει τη νομολογία των ελληνικών Διοικητικών Δικαστηρίων, αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση τόσο διοικητικών διαφορών ουσίας, που αφορούν ενδεικτικά δημόσιες συμβάσεις, αστική ευθύνη Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ., δημοσιοϋπαλληλικές διαφορές, όσο και ακυρωτικές διαφορές ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Διοικητικών Εφετείων όλης της επικράτειας.