Φορολογικό δίκαιο
7. Πνευμ. & Βιομ. Ιδιοκτησία - Δίκαιο Πληροφορικής - Ανταγωνισμός
1. Ακίνητα - Πολεοδομικό δίκαιο

Μελετούμε τον κατάλληλο νόμιμο χειρισμό φορολογικών θεμάτων, που προκύπτουν από τις δραστηριότητες των πελατών μας και σε αυτό επιβοηθούμαστε από ομάδα ιδιαίτερα εξειδικευμένων φορολογικών συμβούλων, εάν η περίπτωση το απαιτεί. Χειριζόμαστε και αυτοτελώς υποθέσεις φορολογικών διαφορών ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων.