Επενδύσεις
5. Εμπορικό δίκαιο
7. Πνευμ. & Βιομ. Ιδιοκτησία - Δίκαιο Πληροφορικής - Ανταγωνισμός

Παρέχουμε συμβουλές και πλήρη νομική κάλυψη επί όλων των θεμάτων που αφορούν σε επενδύσεις στην Ελλάδα, στην υπαγωγή τους σε αναπτυξιακούς νόμους κ.ά. Έχουμε χειριστεί με επιτυχία μεγάλες επενδύσεις στη βιομηχανία, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον τουρισμό, τα ακίνητα κ.ο.κ.