Επενδύσεις
3. Ακίνητα - Πολεοδομικό δίκαιο
5. Εμπορικό δίκαιο

Παρέχουμε συμβουλές και προσφέρουμε πλήρη νομική κάλυψη επί όλων των θεμάτων που αφορούν σε επενδύσεις στην Ελλάδα και στη διαδικασία υπαγωγής σε αναπτυξιακούς νόμους, εκπροσωπώντας με γνώση και επάρκεια τους εντολείς μας ενώπιον όλων των αρμόδιων κρατικών αρχών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ήδη έχουμε χειριστεί με επιτυχία μεγάλες επενδύσεις στη βιομηχανία, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον τουρισμό και τα ακίνητα.