Πνευμ. & Βιομ. Ιδιοκτησία – Δίκαιο Πληροφορικής – Ανταγωνισμός
6. Επενδύσεις
8. Φορολογικό δίκαιο

Παρέχουμε υπηρεσίες σχετικά με την καταχώρηση, προστασία και χορήγηση αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης όλων των δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Συντάσσουμε και διαπραγματευόμαστε συμβάσεις κάθε είδους υπηρεσίας, που σχετίζεται με τους η/υ, βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικό εμπόριο όπως επίσης και χορήγηση αδειών, δικαιωμάτων franchise (δικαιόχρησης) και συμβάσεις διανομής.
Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα σχετικά με όλα τα ανωτέρω. Μία ειδικευμένη ομάδα μεταφραστών συμπληρώνει την ομάδα μας.
Αναλαμβάνουμε με ιδιαίτερη επιτυχία τη δικαστική προστασία των δικαιωμάτων αυτών και τη δικαστική επιδίωξη είσπραξης τυχόν οφειλομένων αμοιβών.